Právní poradna

Dobrý den.Rozhodla jsem se darovat ledvinu.A nikdo mi nikde nedokáže odpovědět mám nebo namám nárok na odškodnění neboli bolestné.Mám ji pro manžela už jsme objednání do ikemu děkuji Malimánková

Mgr. Milan Filípek

Mgr. Milan Filípek

09. 11. 2015

Vážená paní Malimánková,

velice děkujeme za Váš dotaz, oceňujeme Vaše rozhodnutí a věříme, že se zákrok vydaří a přispěje ke zkvalitnění života Vašeho manžela.

Vámi dotazovaný termín „nárok na odškodnění neboli bolestné“ spadá do oblasti občansko-právní, konkrétně náhrady újmy na zdraví.

V případě transplantace orgánů je ovšem zákonná úprava peněžní náhrady za postoupení daného zákroku upravena v zákoně č. 285/2002 Sb., transplantační zákon, konkrétně v ust. § 28b.

Transplantační zákon zde dělí nárok na peněžní náhradu v zásadě na dvě složky, a to na:

  1. náhradu účelné a prokazatelně vynaložených nákladů a
  2. ušlý výdělek.

Náhrada účelně a prokazatelně vynaložených nákladů zahrnuje zejména náklady spojené s léčbou, tzn. např. náklady na zdravotnické pomůcky, léky, ošetřování, zvláštní dietu, které nebyly po dobu léčby hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. U těchto nákladů samozřejmě platí, že musejí být vynaloženy účelně a zároveň dostatečně prokázány ( např. daňovým dokladem). Do těchto nákladů se ovšem nezapočítává náhrady cestovních výdajů, které jsou ze zákona hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Druhou složkou peněžní náhrady spojenou s darováním orgánu je rozdíl mezi ušlým výdělkem a obdrženou náhradou mzdy, platu nebo odměny a obdrženým nemocenským z nemocenského pojištění, které Vám vznikne dočasnou pracovní neschopností v souvislosti s odběrem orgánu a poskytováním zdravotních služeb, které si tento odběr vyžádal. Jinými slovy a jednodušeji řečeno, dárce od státu obdrží rozdíl mezi svým ušlým výdělkem po dobu pracovní neschopnosti a tím, co za dobu pracovní neschopnosti do státu/zaměstna­vatele obdržel. Tato náhrada rozdílu je ovšem omezena maximálně co do dvojnásobku průměrné mzdy, což momentálně činí přibližně 52.500,– Kč.

Podstatnou informací je, že veškeré výše uvedené nároky musí být uplatněny nejpozději do 24 měsíců od provedení odběru orgánů.

Poučení o všem výše uvedeném je ovšem povinen zajistit poskytovatel zdravotních služeb, u kterého bude zákrok proveden, a to před samotným zákrokem. Pro bližší informacemi proto doporučuji se obrátit přímo na IKEM či Koordinační středisko transplantací (www.kst.cz), kde je zároveň k dispozici formulář pro uplatnění výše uvedených nároků.

Vážená paní Malimánková, Vám i Vašemu manželovi přejeme úspěšný zákrok a rychlou rekonvalescenci.

S pozdravem

Vaši poradci