Podmienky použitia Obličkové kalkulačky

Tieto podmienky používania (ďalej „Podmienky“) internetového portálu Obličková kalkulačka (ďalej „OK“) prevádzkovaného spoločnosťou B. Braun Medical s.r.o., IČ: 485 86 285, so sídlom Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 14800, Česká republika (ďalej „Spoločnosť“), upravujú práva a povinnosti osôb, ktoré akýmkoľvek spôsobom používajú alebo vstupujú na portál OK (ďalej „používatelia“). Spoločnosť je vlastníkom portálu Obličková kalkulačka.

Portál sa prevádzkuje na internetovej adrese www.ledviny.cz/sk/oblickova-kalkulacka, a to prostredníctvom webového rozhrania.

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Používateľ berie na vedomie, že portál OK predstavuje nezáväzný informačný zdroj. Portál OK je možné použiť výhradne na edukačné účely, v žiadnom prípade ho nie je možné považovať za poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo vyšetrenia zo strany jeho prevádzkovateľa.
   Používateľ berie na vedomie, že portál OK nenahrádza lekársku či inú odbornú starostlivosť. Informácie na portáli OK nemožno využiť na diagnostiku choroby, poruchy alebo výberu liečebno-preventívneho postupu.
   Zdravotnú diagnózu používateľa môže určiť len lekár na základe vykonaného vyšetrenia. Lekár tiež prípadne odporúča vhodnú liečbu.
   Spoločnosť nezodpovedá za žiadne komplikácie vzniknuté používaním tohto portálu a odporúča používateľovi v prípade zdravotných ťažkostí vyhľadať lekársku pomoc s cieľom poskytnutia odbornej diagnostickej a liečebnej starostlivosti.
   Používateľ vstupom na portál OK potvrdzuje, že sa oboznámil s aktuálnym znením Podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať.
    
 2. Možnosť meniť, upravovať alebo dopĺňať Podmienky
  1. Znenie Podmienok je Spoločnosť oprávnená upravovať, meniť či dopĺňať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Účinnosť Podmienok, vrátane akejkoľvek zmeny nastane vo chvíli uverejnenia Podmienok na portáli OK.
    
 3. Ochrana osobných údajov
  1. Ochrana osobných údajov používateľov portálu OK je zabezpečená v súlade s platnými právnymi predpismi.
  2. Pri používaní Portálu OK Spoločnosť (s výnimkou uvedenou nižšie) nezisťuje osobné údaje Používateľov a neoveruje správnosť ostatných údajov poskytnutých Používateľmi.
  3. Pri prevádzke portálu spoločnosť ako správca údajov spracúva zdravotné údaje a e-mailovú adresu tých používateľov, ktorí vyplnili svoju e-mailovú adresu na účely zasielania výsledkov obličkovej kalkulačky e-mailom a súhlasili so spracovaním svojich osobných údajov na tento účel. Po odoslaní výsledkov obličkovej kalkulačky na vyššie uvedenú e-mailovú adresu spoločnosť osobné údaje vymaže a ďalej ich nespracúva.  
  4. Úplné oznámenie o ochrane osobných údajov pre skupinu B. Braun CZ/SK sú uverejnené tu.
    
 4. Ochrana autorských práv
  1. Obsah a štruktúra portálu OK sú chránené autorským právom.
  2. Spoločnosť vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa na portál OK.
  3. Kopírovanie informácií alebo údajov, obzvlášť použitie písomných materiálov, výňatkov z textov alebo obrazových materiálov je možné len s písomným súhlasom Spoločnosti.
  4. Obsah portálu OK sa nemôže uchovávať, upravovať, meniť či šíriť. K obsahu portálu sa nemôžu vykonávať ani iné majetkové práva, ibaže by k takému konaniu udelila Spoločnosť vopred súhlas.
    
 5. Vyhlásenie používateľa
  1. Používateľ vyhlasuje a zaručuje, že je úplne spôsobilý na právne úkony, alebo je zastúpený zákonným zástupcom.
  2. Používateľ vyhlasuje, že anonymizované údaje, ktoré poskytuje spoločnosti OK, sú pravdivé, úplné, presné a správne.
  3. Používateľ je povinný pri vstupe na portál OK a pri jeho používaní dodržiavať právne predpisy. Používateľ je povinný rešpektovať práva portálu OK, práva Spoločnosti i tretích osôb.
  4. Používateľ používa portál OK na vlastné riziko.
    
 6. Záverečné ustanovenia
  1. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu portálu OK. Spoločnosť nezodpovedá ani za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s používaním portálu OK a ani za škody vzniknuté z dôvodu jeho čiastočnej a / alebo úplnej nefunkčnosti. Spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia k tomuto portálu OK a / alebo nemožnosti využívania jeho obsahu v dôsledku nefunkčnosti portálu, či zničenie, poškodenie či stratu dát, alebo v dôsledku zásahu vyššej moci.
  2. Používateľ vyhlasuje, že sa predtým, ako začne používať portál OK, dôkladne oboznámil s týmito Podmienkami, že týmto Podmienkam dokonale rozumie a súhlasí s nimi.
  3. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť ich zverejnením, t. j. dňa 10.2.2023.