Jste zde: Ledviny.cz Podmínky užívání webových stránek www.ledviny.cz

Podmínky užívání webových stránek www.ledviny.cz

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.ledviny.cz (dále jen „Stránky“) je společnost FTM Communications, s.r.o., se sídlem Botanická 16, 602 00 Brno, IČ 276 73 006, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 50897 (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Stránek (dále jen „Podmínky“). Stránky jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito Podmínkami.

Způsob používání

Uživatel je při používání Stránek povinen řídit se těmito Podmínkami, v otázkách jimi neupravenými právním řádem České republiky a dobrými mravy. Uživatel se zavazuje, že nebude poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  1. zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Stránek nebo je jinak zneužívat;
  2. zasahovat do používání Stránek ze strany jiných uživatelů;
  3. využívat Stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv;
  4. zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy;
  5. vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů;
  6. pokoušet se získat přístup k těm částem Stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
  7. šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Obsah Stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku, změně nebo zániku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za:

  1. jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním Stránek;
  2. reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek;
  3. obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Stránek.

Za obsah profilu uživatele nese plnou odpovědnost uživatel. Je zakázáno v profilu zveřejňovat obsah porušující právní řád ČR, zejména takový, jenž by svým obsahem naplňoval skutkovou podstatu trestného činu, porušoval osobnostní práva fyzických osob nebo autorské právo. Dále je zakázáno vkládat obsah narušující funkce aplikace. Provozovatel si vyhrazuje právo zabránit zveřejnění zakázaného obsahu a právo na odstranění takového obsahu, a to i v případě, že by obsah k takovému jednání nabádal.

Ochrana osobních údajů

Přístup na Stránky nebo některé služby poskytované Provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOÚ).

Uživatel v takovém případě může být prostřednictvím webové aplikace na Stránkách požádán o udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů. Bez tohoto souhlasu mu nebude přístup umožněn. Souhlas bude omezen na rozsah, účel a dobu nezbytné pro evidenci Provozovatele, která slouží k poskytování služeb uživateli resp. uživatelům, sledování a zvyšování jejich kvality, sledování a vyhodnocování případných rizik, jakož i k ochraně práv Provozovatele.

Pro zveřejnění profilu uživatele na Stránkách bude vyžádán zvláštní souhlas.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel se zavazuje odstranit z databáze aplikace osobní údaje uživatelů na jejich žádost.

Uživatel s výše uvedeným postupem Provozovatele souhlasí. Osobní údaje jsou Provozovatelem zabezpečeny podle ZOOÚ.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky je oprávněn Provozovatel kdykoliv změnit. Podmínky užívání Stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 21. 2. 2011.