Podmínky použití Ledvinové kalkulačky

Tyto podmínky používání (dále jen "Podmínky") webových stránek Ledvinová kalkulačka (dále jen "LK"), které provozuje společnost B. Braun Medical, s.r.o., IČ: 485 86 285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, Česká republika (dále jen "Společnost"), upravují práva a povinnosti osob, které jakýmkoli způsobem využívají portál LK nebo k němu přistupují (dále jen "uživatelé"). Společnost je vlastníkem portálu Ledvinová kalkulačka.

Portál je provozován na internetu na adrese www.ledviny.cz/ledvinova-kalkulacka prostřednictvím webového rozhraní.

 1. Obecná ustanovení
  1. Uživatel bere na vědomí, že portál LK je nezávazným informačním zdrojem. Portál LK může být používán pouze pro vzdělávací účely a v žádném případě jej nelze považovat za poskytování lékařské péče nebo vyšetření ze strany jeho provozovatele. 
  2. Uživatel bere na vědomí, že portál LK nenahrazuje lékařskou ani jinou odbornou péči. Informace na portálu LK nelze použít k diagnostice onemocnění nebo poruchy nebo k výběru léčebného či preventivního postupu. 
  3. Lékařskou diagnózu uživatele může stanovit pouze lékař na základě vyšetření. Lékař také doporučí vhodnou léčbu, pokud je to nutné. 
  4. Společnost nenese odpovědnost za případné komplikace vzniklé v souvislosti s používáním tohoto portálu a doporučuje uživateli, aby v případě zdravotních problémů vyhledal lékařskou pomoc za účelem odborné diagnostické a terapeutické péče. 
  5. Uživatel přístupem na portál LK potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek a zavazuje se je dodržovat.
    
 2. Možnost měnit, upravovat nebo doplňovat podmínky
  1. Společnost je oprávněna kdykoli změnit, upravit nebo doplnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění. Účinnost Podmínek, včetně jejich případných změn, nastává okamžikem zveřejnění Podmínek na portálu LK.
    
 3. Zásady ochrany osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů uživatelů stránek portálu LK je zajištěna v souladu s platnými právními předpisy.
  2. Společnost při používání portálu LK nezjišťuje (s níže uvedenou výjimkou) osobní údaje uživatelů a neověřuje správnost dalších údajů, které jí uživatelé poskytli.
  3. Při provozu portálu dochází ze strany Společnosti jako správce osobních údajů ke zpracování údajů o zdravotním stavu a emailové adresy těch uživatelů, kteří emailovou adresu vyplnili pro účely zaslání výsledků ledvinové kalkulačky na email a souhlasili se zpracováním osobních údajů za tímto účelem. Po odeslání výsledku ledvinové kalkulačky na uvedený email jsou uvedené osobní údaje Společností vymazány a dále se již nezpracovávají. 
  4. Úplné informace o ochraně osobních údajů ve skupině B. Braun CZ/SK jsou uveřejněny zde.
    
 4. Ochrana autorských práv
  1. Obsah a struktura Portálu LK jsou chráněny autorským právem. 
  2. Společnost vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu LK. 
  3. Kopírování informací nebo dat, zejména použití písemných materiálů, výňatků z textů nebo obrázků, je možné pouze s písemným souhlasem společnosti. 
  4. Obsah portálu LK nesmí být ukládán, upravován, měněn nebo šířen. K obsahu portálu nelze uplatňovat žádná jiná vlastnická práva, pokud k tomu společnost nedala předchozí souhlas.
    
 5. Prohlášení uživatele
  1. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že je plně způsobilý k právním úkonům nebo je zastoupen zákonným zástupcem. 
  2. Uživatel prohlašuje, že anonymizované údaje poskytnuté společnosti LK jsou pravdivé, úplné, přesné a správné. 
  3. Uživatel je povinen při přístupu na portál LK a jeho používání dodržovat právní předpisy. Uživatel je povinen respektovat práva portálu LK, práva společnosti a třetích osob. 
  4. Uživatel používá portál LK na vlastní nebezpečí.
    
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Společnost neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu portálu LK. Společnost neodpovídá za žádné přímé ani nepřímé škody vzniklé v souvislosti s používáním portálu LK ani za škody vzniklé v důsledku jeho částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Společnost neodpovídá za žádné přímé ani nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojit se k tomuto LK portálu a/nebo nemožnosti využívat jeho obsah z důvodu nefunkčnosti portálu nebo zničení, poškození či ztráty dat nebo z důvodu vyšší moci. 
  2. Uživatel prohlašuje, že si před zahájením používání LK portálu důkladně přečetl tyto Podmínky a že těmto Podmínkám plně rozumí a souhlasí s nimi. 
  3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti jejich zveřejněním, tj. dnem 10.2.2023.