Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ž
ageneze ledviny

vrozená nepřítomnost, respektive nevyvinutí ledviny nebo její těžká malformace (porucha špatným vývojem)

akutní

náhlý, urgentní. Akutní je opakem chronického nebo dlouhotrvajícího.

akutní renální selhání

stav, při němž ledviny náhle přestanou pracovat. Ve velké části případů mohou ledviny opět obnovit svou funkci.

akutní tubulární nekróza

závažná forma akutního selhání ledvin, které se vyvíjí u lidí s těžkým onemocněním, jako např. infekce nebo příliš nízký krevní tlak (např. u srdečního selhávání nebo po velkých krevních ztrátách). Velmi častou příčinou je také poléková reakce. Někdy nemocný potřebuje dialýzu. Funkce ledvin se často upraví, když pomine vyvolávající příčina.

albuminurie

přítomnost bílkoviny zvané albumin v moči v množství větším než norma. Albuminurie může být známkou onemocnění ledvin.

allograft

orgánový nebo tkáňový transplantát přenesený mezi dvěma lidmi

Alportův syndrom

vrozené onemocnění na podkladě mutace genu pro kolagen IV. Tato nemoc postihuje jak muže, tak ženy, rozvíjí se většinou v dětství. U mužů bývá selhání ledvin a poškození sluchu častější a závažnější. Známkami onemocnění je trvalá přítomnost krve a bílkovin v moči.

aminokyseliny

stavební jednotka bílkovin. Rozdělujeme je na esenciální – pro tělo nezbytné, a na neesenciální – ty se v těle tvoří. Přísun kvalitních bílkovin v potravě pro zajištění potřebného spektra aminokyselin v těle je nezbytný.

analgetické ledviny

ztráta funkce ledvin v důsledku dlouhodobého užívání léků tlumících bolesti. Nejnebezpečnější jsou kombinace s aspirinem a acetaminophenem.

anemie

chudokrevnost. Jde o stav, kdy krev obsahuje příliš málo červených krvinek (erytrocytů), které přenášejí kyslík do tělesných tkání. Anemický pacient má tedy hůře prokysličený organismus a může pociťovat slabost, únavnost, bývá bledý, může mít bušení srdce. U nefrologicky nemocných je poměrně častá.

antidiuretický hormon

hormon řídící hospodaření s vodou v těle, respektive zadržování vody v těle, snižuje její vylučování ledvinami. Tvoří se v hypofýze (podvěsek mozkový). Nedostatek se projevuje jako diabetes insipidus.

anurie

stav, při kterém ledviny přestaly produkovat moč

APD

automatická peritoneální dialýza. Označuje se též jako CCPD

arteriovenózní (AV) fistule

chirurgicky vytvořené spojení mezi arterií (tepnou) a vénou (žílou) nejčastěji na předloktí u nemocného, u kterého je v plánu zahájení hemodialyzační léčby. Spojení tepny a žíly vede k zesílení žíly a zajištění dostatečného průtoku krve žílou. Do takové žíly lze opakovaně píchat dialyzační jehly. Rozlišujeme dvě formy: AV shunt a AV graft.

ateroskleróza

postižení cév způsobené tvorbou plátů v cévní stěně. Lidově zvané kornatění cév. Souvisí s vysokou hladinou látek lipoidního (tukového) charakteru v krvi a s vysokým tlakem (hypertenzí).

autoimunitní onemocnění

stav, při němž imunitní systém organismu patologicky reaguje proti vlastním buňkám/strukturám těla. Příkladem je systémový lupus erytematodes, Goodpastereův syndrom, ANCA-pozitivní glomerulonefritidy atd.

AV graft

arteriovenózní spojka, cévní vstup pro hemodialýzu; jde o spojení žíly a tepny pomocí umělé spojky

AV shunt

arteriovenózní spojka, cévní vstup pro hemodialýzu vytvořený spojením žíly a tepny

Bergerova choroba

viz IgA nefropatie

biopsie

procedura, při níž je odebrán velmi malý vzorek tkáně – například ledvin, močového měchýře, jater apod. Vzorek je následně zpracován a mikroskopicky vyšetřován.

BMI

zkratka pro Body Mass Index, neboli index tělesné hmoty, užívá se jako jeden z ukazatelů míry obezity. Spočítá se tak, že se výška v centimetrech vydělí druhou mocninou hmotnosti v kilogramech. Výsledné třídy se posuzují: BMI < 18,5 (podváha) BMI 18,5–24,9 (normální hmotnost) BMI 25–29,9 (nadváha) BMI >= 30 (obezita)

břišní dialýza

peritoneální dialýza, forma dialýzy prováděná pomocí opakovaného napouštění a vypouštění dialyzačního roztoku do a z břišní dutiny

calcitrol

aktivní forma vitamínu D potřebná ke správné funkci kostního metabolismu. Již v časném stadiu chronické renální insuficience je jeho produkce snížená. Nefrolog pak ordinuje náhradu v tabletách – u nás preparáty AlphaD3 nebo Rocaltrol a Zemplar.

Calcium

vápník

CAPD

kontinuální (průběžná) ambulantní peritoneální dialýza, nejčastější typ peritoneálních dialýz

CCPD

kontinuální cyklická peritoneální dialýza je peritoneální dialýza obstarávaná přístrojem zvaným cycler. Označuje se též jako APD – automatická peritoneální dialýza.

chronická nedostatečnost ledvin

Chronic Renal Failure, je pomalá a progresivní ztráta funkce ledvin v průběhu několika let. Většinou ústí v chronické selhání ledvin (orig. End Stage Renal Disease). V tomto stadiu lidé již potřebují léčbu nahrazující funkci ledvin – dialýzu nebo transplantaci.

chronický

trvající dlouhou dobu, většinou pomalu se vyvíjející

chudokrevnost

anemie; jde o nedostatek červených krvinek, v nichž se nachází červené krevní barvivo (hemoglobin), které na sebe váže kyslík a ten je roznášen ke tkáním

CKD

Chronical Kidney Disease čili chronické onemocnění ledvin, určujeme dle závažnosti 5 stupňů

Clearance

čti [klírens], veličina, která vyjadřuje objem krevní plazmy, který je v ledvinách zcela očištěn od určité látky za jednotku času

Clearance endogenního kreatininu

čti [klírens] – metoda stanovení hladiny kreatininu v krvi a jeho množství vyloučeném močí za 24 hodin k určení velikosti glomerulární filtrace více viz Kreatininová clearance

Clearance močoviny (urey)

čti [klírens] hovoří o schopnosti ledvin očistit tělo od této odpadní látky (močoviny), spolu s kreatininovou clearance se užívá k posouzení funkce ledvin

cukrovka

diabetes mellitus, více informací pod tímto heslem

cysta

abnormální dutina obsahující tekutinu, plyn nebo polotuhý materiál. Cysty se mohou tvořit v ledvinách, ale i v jiných částech těla. Jednotlivé cysty většinou nemají vliv na funkci ledvin, ale jejich větší počet může vést k poškození ledvin. Zvláštním typem cyst je polycystická nemoc ledvin.

cystin

aminokyselina, která se běžně nachází v organismu. Aminokyseliny jsou základními stavebními kameny bílkovin.

cystinurie

stav, při němž moč obsahuje vysoké množství aminkyseliny cystinu. Pokud se cystin nerozpustí v moči, pak může vytvářet ledvinové kameny.

cystitis/cystitida

zánět močového měchýře, způsobuje bolest a pocit pálení a řezání v podbřišku nebo močové trubici, někdy pouze při močení. Bývá doprovázen častějším nutkáním k močení.

cystoskop

nástroj používaný k vyšetření močového měchýře. Toto vyšetření je nazýváno cystoskopie.

dehydratace

nedostatek vody v těle, též odvodnění. K tomuto stavu dochází, pokud výdej tekutin převyšuje jejich příjem.

diabetes insipidus

onemocnění, pro něž je charakteristické časté močení velkého množství moči, extrémní žízeň a celkový pocit slabosti. Tento stav může být způsoben poškozením funkce podvěsku mozkového (hypofýzy) nebo poškozením ledvin. U diabetu insipidu jsou hladiny cukru v krvi normální, nejde tedy o diabetes související s hladinou glukózy v krvi.

diabetes mellitus

úplavice cukrová neboli cukrovka. Metabolické onemocnění způsobené nedostatečnou produkcí nebo nedostatečnou efektivitou hormonu zvaného inzulin, který reguluje hladinu glukózy (cukru) v krvi. Rozeznáváme několik typů diabetu. I.typ- cca 10% diabetů, inzulin se ve slinivce neprodukuje (poškození buněk pankreatu), objevuje se do 40 roku věku. II.typ- cca 85%diabetiků, tělo produkuje vlastní inzulin, ale neumí jej využívat. Většinou postihuje starší obézní jedince.

dialýza

proces odstraňování zplodin metabolismu z těla umělou cestou. Tato činnost je u zdravých jedinců vykonávána ledvinami. Dojde-li k selhání ledvin, musí být krev čištěna uměle pomocí speciálního vybavení. Jsou používány 2 hlavní formy dialýzy: hemodialýza a peritoneální dialýza. * Hemodialýza - používá přístroj k čištění odpadních látek z krve. Krev putuje hadičkami do filtru, v němž jsou odstraňovány odpadní látky a přebytečná voda. Očištěná krev se vrací dalšími hadičkami zpět do těla. Více viz Hemodialýza. * Peritoneální dialýza - čistí krev využitím povrchu orgánů dutiny břišní jako filtru. Čistící roztok je napouštěn do dutiny břišní. Odpadní látky a přebytečná tekutina prostupují tenkou membránou pokrývající povrch nitrobřišních orgánů do dialyzačního roztoku, s nímž jsou následně vypuštěny z dutiny břišní. Více viz Peritoneální dialýza.

dialyzační roztok

roztok používaný k očišťování organismu od odpadních látek u obou forem dialýzy: hemodialýzy a peritoneální dialýzy

dialyzátor = FILTR

součást dialyzačního přístroje. Má 2 oddíly, oddělené od sebe polopropustnou membránou. Jednou částí protéká krev a druhou protéká dialyzační roztok. Skrz membránu dochází k prostupu odpadních látek z krve do dialyzačního roztoku podle koncentračního spádu. Tomuto ději se říká dialýza. Podle nastaveného podtlaku na straně dialyzátu dochází k odstraňování přebytečné vody. Tomuto ději se říká ultrafiltrace.

dieta

souhrnné označení pro výživu/stravu za den. Užívá se též jako termín pro stravu uzpůsobenou určitým podmínkám (hubnutí, cukrovka, nefrologické onemocnění).

dna

podagra, onemocnění spojené s vysokou hladinou kyseliny močové v krvi. Charakteristický pro ni je bolestivý zánět kloubu u palce na noze. Původcem jsou krystalky kyseliny močové, které se zde ukládají.

domácí dialýza

Náhrada funkce ledvin v domácím prostředí. Viz heslo dialýza. Nejčastější formou domácí dialýzy je peritoneální dialýza, která je prováděna v domácím prostředí. V některých zemích je možnost provádění i hemodialýzy v domácím prostředí.

draslík

kalium, hromadí se v těle při ledvinné nedostatečnosti. Ovlivňuje mnoho fyziologických funkcí včetně např. srdeční akce. Hyperkalemie je stav vysoké hladiny draslíku, nedostatek se označuje hypokalemie.

edém

otok způsobený přebytkem vody

elektrolyty

jde vlastně o rozpuštěné minerální látky v tělesných tekutinách. Jejich ionty vytvářejí stabilní iontové prostředí uvnitř těla. Jde o sodík = natrium, draslík = kalium, hořčík = magnesium, vápník = kalcium a chloridy. Ledviny kontrolují množství a složení elektrolytů v organismu. Při selhání ledvin dochází k nerovnováhám minerálů v elektrolytech. To může vyvolat i vážné zdravotní potíže. Dialýza tento problém řeší.

embolus

vmetek. Struktura, která ucpe lumen cévy. Může být původu trombotického, nádorového, ale i vzduchová bublina při poranění velkých cév.

erytrocyt

červená krvinka

erytropoetin

hormon tvořící se v ledvinách, podílející se na tvorbě červených krvinek. Nedostatek tohoto hormonu vede k anemii – krevní nedostatečnosti, chudokrevnosti. Pomocí genového inženýrství je vyráběn uměle a podáván jako lék. Léčba anemie zlepšuje kvalitu života.

fistule

viz arteriovenózní fistule

fosfát

iontová skupina pocházející ze solí kyseliny fosforečné, forma, v jaké se fosfor vyskytuje v těle

fosfor

minerál přítomný v těle. Podílí se spolu s vápníkem na metabolismu kostí.

glomerulonefritida

zánět glomerulu. Nejčastěji je způsoben autoimunitním onemocněním.

glomeruloskleróza

jizvení glomerulu. Může být důsledkem cukrovky nebo důsledkem ukládáním různých deposit v částech glomerulu (např. fokální segmentální glomeruloskleróza). Nejčastějším příznakem glomerulosklerózy je proteinurie a selhání ledvin.

glomerulus

klubíčko mikroskopických krevních céviček v nefronu v ledvinách, v němž dochází k filtraci krve a vzniká tzv. primární moč. U zdravého člověka se denně profiltruje z krve až 120 litrů moči.

Goodpastereův syndrom

autoimunitní onemocnění postihující nejen ledviny, ale i plíce.

hematokrit

vyšetření krve, které říká, kolik červených krvinek je přítomno v krvi. Nízký hematokrit znamená anemii – krevní nedostatečnost.

hematurie

přítomnost krve v moči. Může znamenat nádorové onemocnění ledvin či vývodných cest, glomerulonefritidu, ledvinné kameny atd.

hemodialýza

náhrada funkce ledvin pomocí dialyzačního přístroje

hemoglobin

červené krevní barvivo vázající kyslík, obsažené v červených krvinkách.

hemolyticko-uremický syndrom

HUS, onemocnění, které poškozuje cévy a krvinky. Ničí červené krvinky, krevní destičky a výstelku cév. Onemocnění často souvisí s infekcí bakterií Escherichia coli, často z kontaminovaného jídla. U nemocných s HUS se může vyvinout akutní selhání ledvin.

Henochova-Schonleinova purpura

autoimunitní onemocnění postihující i ledviny

hormon

chemická látka produkovaná v některém orgánu a uvolňovaná do krve, aby spouštěla nebo regulovala určitý děj v těle. V ledvinách jsou produkovány erytropoetin, renin a calcitriol.

hydronefróza

rozšíření (dilatace) horní části močovodu a pánvičky, které je způsobené zablokováním odtoku moči

hyperfosfatemie

vysoká hladina fosforu, resp. fosfátů v krvi; ovlivňuje metabolismus kostí a hladinu parathormonu

hyperkalcemie

vysoká hladina vápníku v krvi; projevuje se jako zácpa, vysoký obsah vápníku může vést k tvorbě kalcifikací

hyperkalciurie

velké množství oxalátu (šťavelanu) v moči, které může vést k tvorbě kamenů

hyperkalemie

vysoká hladina draslíku v krvi, nebezpečí je zejména v poruchách srdečního rytmu až zástavě srdeční

hyperparatyreóza

zvýšená hladina parathormonu, způsobená nadměrnou činností příštítných tělísek. Dochází k poruše rovnováhy kostního metabolismu. Vzniká samovolně – primárně nebo sekundárně v důsledku poruchy funkce ledvin (snížené vylučování fosforu, nedostatek vitamínu D atd.). Spouští tzv. ledvinnou kostní nemoc.

hypertenze

vysoký krevní tlak. Má mnoho příčin: přebytek vody v organismu, zúžení cév atd.

hypofýza

podvěsek mozkový, uvolňuje hormony regulující fyziologické funkce těla

hypokalcemie

nízká hladina vápníku v krvi projevující se brněním nebo křečemi

hypokalemie

příliš nízká hladina draslíku v krvi

hypoparatyreóza

snížená činnost příštítných tělísek, snížená tvorba parathormonu, který ovlivňuje metabolismus kostí, ty se proto nemohou dobře přestavovat a stávají se křehkými

hypotenze

nízký krevní tlak

IgA nefropatie

onemocnění ledvin způsobené ukládáním deposit Imunoglobulin A (IgA) v glomerulu. Ta poškozují glomeruly (čili drobné kapilárky), což vede k pronikání červených krvinek a bílkovin do moči, k otokům rukou a nohou. U části nemocných dochází během let k selhání ledvin.

imunitní systém

obranný systém organismu; brání tělo před viry, bakteriemi nebo jinými cizími částmi

imunosupresiva

léky používané k potlačení imunitní reakce organismu. Léky jsou podávány u pacientů po transplantaci ledviny k prevenci jejího odmítnutí a u nemocných s autoimunitními onemocněními, jako je například lupus erytematodes.

infekce močových cest

přítomnost infekce v močových cestách (bakteriálniho nebo virového původu). Projevuje se pálením, řezáním při močení. Infekce může cestou z močovodů do ledvin a způsobit pyelonefritidu (zánět ledviny resp. ledvinné pánvičky).

intersticiální nefritida

zánětlivé onemocnění buněk ledvin, které nejsou součástí nefronu. Onemocnění může vést k akutnímu selhání ledvin nebo chronickému selhání ledvin.

intravenózní vylučovací urografie

rentgenové vyšetření ledvin, močovodu a močového měchýře. Jodová kontrastní látka je aplikována do žíly, svým průběhem vylučování – vychytáváním v ledvinách, shromažďováním v moči – zobrazuje na rtg. snímku strukturu močového ústrojí.

ischemie

nedokrvení (nedostatečný přísun kyslíku krví) způsobené nedostatečným cévním zásobením z důvodu uskřinutí nebo ucpání přívodné cévy

jugulární žíla

hrdelní (jugulární z latinského vena jugularis) žíla na krku, nejvýhodnější místo pro zavedení kanyly pro krevní dialýzu

kadaverózní transplantace

transplantace orgánu pocházejícího od zemřelého dárce

kalcifikace

zvápenatění; ukládání vápníku do tělesných struktur a to i do patologických míst (cév, srdečních chlopní, kůže, spojivek, okolí kloubů). Proces kalcifikace kostí je nutný, v jiných strukturách je nežádoucí. Souvisí i s ledvinnou kostní nemocí.

kalcium

calcium

kalium

draslík

kanyla

umělohmotná hadička zavedená do velké žíly jako cévní přístup pro hemodialýzu. Zavádí se vpichem nebo operačně v oblasti jugulární žíly, podklíčkové žíly či vyjímečně v třísle do femorální žíly. Většinou dvoucestná - obsahuje 2 kanálky - jeden pro přívod krve a druhý pro návrat krve z hemodialyzačního přístroje. Buď pro krátkodobé použití - akutní kanyla, nebo pro dlouhodobé použití - permanentní kanyla.

karcinom ledvin

zhoubný nádor ledviny

katetr

používá se jako název buď pro kanylu (viz výše) nebo pro vstup hadičkou (peritoneální katetr) do dutiny břišní užívaný pro břišní dialýzu

kostní nemoc, ledvinná kostní nemoc

poškození kostí, které souvisí s dlouhodobým poškozením funkce ledvin

kreatinin

konečný produkt metabolismu bílkovin, buď přijatých potravou, nebo pocházejících z vlastních svalů. Kreatinin je odstraňován z těla ledvinami. Proto s pokračujícím selháváním ledvin hladina kreatininu v krvi roste.

kreatininová clearance

test, který měří, jak efektivně ledviny odstraňují kreatinin a ostatní odpadní látky z krve. Nízká kreatininová clearance znamená poškození ledvinných funkcí. Zjišťuje se ze vzorku moči, sbírané za 24 hodin, a vzorku krve.

Kt/V

vypočtený ukazatel účinnosti dialýzy. Hodnota Kt/V je ovlivněna váhou dialyzovaného nemocného, vlastnostmi použitého dialyzátoru, rychlostí průtoku krve dialyzátorem, délkou dialyzační procedury, účinností protisrážlivé léčby během dialyzační procedury, funkcí arteriovenózní fistule. Doporučená minimální hodnota Kt/V u nemocného v pravidelném dialyzačním léčení (3x týdně) je 1.2. Je kontrolována pravidelně vždy jednou měsíčně.

kyselina močová

kyselina močová vzniká jako produkt při metabolismu živočišných bílkovin. Její nadbytek může vést k dnavým záchvatům, její vyšší vylučování ledvinami může být příčinou vzniku urátových (z kyseliny močové) kamenů.

ledvinný infarkt

ischemie (nedokrvení) orgánu nebo jeho části, zapříčiněná embolem (vmetkem) do cévy vyživující určitý oddíl ledviny

ledvinové kameny

případně ledvinný písek, tvořící se z krystalů látek obsažených v moči (oxaláty, vápník atd.). Tvoří se uvnitř ledvin: oblast pánvičky nebo močovody.

litotrypse

rozbíjení kamenů. Metoda používá ultrazvukové rázové vlny, případně jiné techniky.

lupus erytematodes

autoimunitní onemocnění; tělo tvoří protilátky proti vlastním tkáním. Onemocnění postihuje různé části těla: krvetvorbu, cévy, ledviny, srdce, kůži apod.

lupusová nefritida

zánětlivé postižení ledvin u nemoci systémový lupus erytematodes. Onemocnění může vést k hematurii, proteinurii a posléze k selhání ledvin.

maligní (akcelerovaná) hypertenze

stav charakteristický diastolickým (spodním) tlakem nad 130 mmHg. Projevuje se nauzeou (nevolnost), zvracením, poruchou vidění, encefalopatií a bolestmi hlavy.

membrána

1. tenká vrstva nebo povrch, který pokrývá dutinu břišní a povrch orgánů v ní. Může sloužit jako filtr (má polopropustnou – semipermeabilní funkci). Je velmi důležitou tělesnou strukturou pro peritoneální dialýzu. Dovoluje drobným částem, jako je močovina, kreatinin, minerály, prostupovat z tkání a z krve do dutiny břišní naplněné dialyzačním roztokem. V dutině břišní se této tenké vrstvičce říká peritoneum. 2. membrána v hemodialyzačním filtru – je vyrobena z polopropustného materiálu, který rovněž umožňuje prostup nejmenších chemických látek skrz, zatímco větší části jako bílkoviny a krevní destičky zůstávají na krevní straně.

membranoproliferativní glomerulonefritida

nemoc, která se objevuje zvláště u dětí a dospívajících. Nemoc vede k jizvení glomerulů, což se projevuje proteinurií, hematurií a někdy vede k chronickému selhání ledvin.

membranózní glomerulopatie

je po diabetické nefropatii druhou nejčastější příčinou nefrotického syndromu u dospělých. U 3/4 případů se jedná o tzv. idiopatickou membranózní glomerulopatii, při níž není příčina onemocnění zřejmá. U zbývající 1/4 případů je nemoc projevem systémového onemocnění, jako systémový lupus erytematodes, infekční hepatitis B nebo C a některé druhy rakoviny.

moč

tekutina vznikající v ledvinách filtrací krve přes glomeruly, odstraňuje z těla odpadní látky. Cestou ledvinové pánvičky, močovodů a močového měchýře je posléze močovou trubicí močením odstraňována z těla.

močová trubice

viz uretra

močovina

urea, odpadní produkt v krvi, který vzniká jako konečný produkt při metabolismu bílkovin. Ledviny filtrují krev, aby odstranily močovinu (ureu). Pokud funkce ledvin klesá, hladina močoviny v krvi od určitého stupně roste.

močovody

viz ureter

močový měchýř

viz vesica urinalis

natrium

sodík

nefrektomie

chirurgické odstranění ledviny

nefritický syndrom

dochází k němu po poškození kapilárních kliček ledvinných tělísek, z tohoto důvodu klesá čisticí funkce ledvin a do moči se dostává krev. Pro tento stav je tedy charakteristická hematurie (krev v moči, změna zabarvení dokonce rozpoznatelná pouhým okem), bílkoviny v moči (proteinurie), snížené množství odcházející moči (oligurie) a s ním spojené hromadění odpadních látek v těle.

nefrogenní diabetes insipidus

trvalá žízeň a časté močení velkého množství moči, protože ledvinové tubuly nejsou schopny reagovat na adiuretin (antidiuretický hormon/vasopresin)

nefrolithiáza

ledvinové kameny

nefrolog

lékař, který léčí nemocné s onemocněním ledvin a močových cest

nefron

ledvinné tělísko, základní funkční jednotka ledvin. Každá ledvina obsahuje až 1 milion nefronů. Nefron se skládá z glomerulu, kde dochází k filtraci krve a vzniku asi 120–170 litrů moči denně, a tubulů, které v dalším průběhu moč zahušťují a upravují její složení.

nefrotický syndrom

soubor symptomů vznikajících v důsledku velkých ztrát bílkovin močí. Nefrotický syndrom zahrnuje vysoké ztráty bílkovin do moči, nedostatek bílkoviny v krvi, tvorbu otoků a vysokou hladinu cholesterolu v krvi. Těžký neléčený nefrotický syndrom nezávisle na své příčině je stavem ohrožujícím pacienta řadou komplikací.

nephros

ledvina, párový orgán fazolovitého tvaru velikosti 12x6x3 cm. Jsou umístěné podél páteře v bederní oblasti. Ledviny neustálým filtrováním krve tvoří moč, která je odváděna močovody do močového měchýře.

obezita

nadměrný stav výživy, kdy je vysoká tělesná hmotnost způsobená nadbytkem tuku. BMI je větší nebo rovno 30.

osteomalacie

měknutí kostí

osteoporóza

řídnutí kostní struktury. Postihuje ženy po přechodu (pokles estrogenu), starší osoby a pacienty léčené dlouhodobě kortikoidy.

oxaláty

šťavelany, organická látka, která v kombinaci s vápníkem tvoří v moči nejčastější druh ledvinových kamenů

pánvička ledvinná

rozšířená horní část močovodů, do které ústí sběrný systém kanálků ledviny, pánvička přechází do močovodu, který posléze ústí do močového měchýře

parathormon

látka tvořená v příštítných tělískách, podílí se na regulaci metabolismu kostí

peritoneální dialýza

Peritoneální dialýza – čistí krev využitím peritonea (viz peritoneum) - jako filtru. Čistící roztok je napouštěn do dutiny břišní. Odpadní látky a přebytečná tekutina prostupují tenkou membránou pokrývající povrch nitrobřišních orgánů do dialyzačního roztoku, s nímž jsou následně vypuštěny z dutiny břišní. Výhodou peritoneální dialýzy je provádění očišťování v domácím prostředí.

peritoneum

česky pobřišnice - je tenká blána, která vystélá dutinu břišní a v ní uložené orgány - játra, žaludek, střeva. Je tvořena tenkou vrstvou pojivové tkáně, prostoupené hustou sítí jemných krevních vlásečnic, na povrchu krytých jemnou vstrvou tzv. metozoteálních buněk. Má vlastnosti polopropustné membrány, podobně jako dialyzační filtr při hemodialýze nebo glomerulus v ledvinách. Plocha pobřišnice 1,7-2 m2 je srovnatelná s plochou glomerulů. Tyto vlastnosti vlastního těla umožňují provádění peritoneální dialýzy.

podagra

dna

polycystická nemoc ledvin

vrozené onemocnění, které je charakterizováno tvorbou mnoha hroznovitých, tekutinou vyplněných cyst, v průběhu času vedoucí k zvětšování ledvin. Zvětšováním cyst dochází k poškozování zbývající ledvinové tkáně a tím k rozvoji chronické nedostatečnosti ledvin až k terminálnímu selhání ledvin.

proteinurie

přítomnost bílkoviny v moči, svědčí o poškození ledvin, větší množství bílkoviny v moči – více než 1 g / 24 hodin svědčí o poškození glomerulů

purin

látka obsažena v buňkách, je metabolizována na kyselinu močovou

pyelonefritida

infekce ledviny nebo ledvin bakteriemi, které se do ledviny dostaly vzestupnou cestou močovými cestami, zřídkakdy sestupně – z krve

rachitis

křivice, nemoc z nedostatku aktivní formy vitamínu D (resp. slunečního svitu)

rejekce

odmítnutí (např. odmítnutí transplantovaného orgánu obranou reakcí těla pacienta)

ren

nephros

renální

ledvinový

renální tubulární acidóza (RTA)

vada funkce ledvin, při níž ledviny mají poškozenou schopnost vylučovat kyseliny a udržovat tak v rovnováze elektrolytické prostředí uvnitř těla. Porucha vylučování kyselin vede ke slábnutí kostí, tvorbě ledvinových kamenů a u dětí ke špatnému růstu.

renin

hormon produkovaný v ledvinách, pomáhá regulovat objem tekutin v těle a krevní tlak

scintigrafické vyšetření ledvin

vyšetření struktury, průtoku krve a funkce ledvin. Na počátku vyšetření je do žíly vyšetřovaného aplikována lehce radioaktivní látka. Průchod látky ledvinami je zaznamenán snímači. Toto vyšetření není pro pacienta nebezpečné. Dávka, kterou pacient přijme, není významná pro rozvoj onemocnění způsobeného radioaktivním zářením.

shunt

cévní přístup pro krevní dialýzu, více AV shunt

sklerotizace příštítných tělísek

intervenční snížení nadměrné činnosti těchto tělísek

suchá váha

Váha pacienta bez přebytečné vody. Selhání ledvin vede často k zadržování vody v organismu, které vede k tvorbě otoků, zvýšenému krevnímu tlaku. Vodní bilance je důležitým parametrem adekvátní hemodialýzy nebo peritoneální dialýzy. S délkou dialyzační léčby klesá schopnost močit až k úplné ztrátě močení. Pak veškerá přijatá voda musí být vyloučena dialýzou. Bez dodržování omezeného příjmu soli a tekutin se suchá váha dosahuje jen obtížně.

syndrom Churgův-Straussové

vaskulitida postihující i ledviny, charakteristická je eosinofilie a astma

systémový lupus erytematodes

zkratka SLE, viz lupus erytematodes

terminální selhání ledvin

ESRD (End Stage Renal Disease), konečné stadium selhání ledvin. Tělo zadržuje tekutiny a nebezpečné odpadní látky. Pacient potřebuje dialyzační léčbu k náhradě funkce ledvin.

transplantace

náhrada nemocného orgánu novým orgánem. Zdrojem orgánů je buď žijící dárce – nejčastěji příbuzný, nebo zemřelý člověk (kadaverózní transplantace).

trombóza

stav, kdy je v cévě přítomna sraženina krve, která omezuje její průchodnost

ultrazvuk

vyšetřovací technika, která pomocí vysokofrekvenčních vln zvuku a jejich odrazu od orgánových struktur získá na obrazovce obraz vyšetřovaného orgánu

urea

močovina, odpadní látka vznikající metabolickou činností těla

uremický syndrom

soubor příznaků při selhání ledvin: nevolnost, zvracení, průjem, křeče, únava, slabost, poruchy vědomí až kóma (ztráta vědomí), otoky

uremie

nahromadění urey (močoviny) v krvi. Ta se zde hromadí zejména při selhávání ledvin.

ureteroskopie

vyšetření, při němž je vyšetřován močový měchýř a močovody pomocí tenkého optického nástroje, který je zasunut přes močovou trubici. Během tohoto vyšetření lze i odstranit např. močový kámen z vývodných cest močových.

uretery

močovody. Spojují pánvičky ledvin s močovým měchýřem.

uretra

močová trubice. Odvádí moč z močového měchýře ven z těla.

vápník

minerál, stavební látka potřebná v organismu pro silné kosti a zuby. Vápník může být ale i součástí ledvinových kamenů.

vaskulitida

zánět cévy respektive cévní stěny

vena subclavia

podklíčková žíla pod klíční kostí, místo pro zavedení kanyly pro krevní dialýzu

vesica urinalis / vesica urinaria

močový měchýř, dutý orgán v malé pánvi, jehož úkolem je zadržovat moč

vylučovací urografie

viz intravenózní vylučovací urografie

Wegenerova granulomatoza

systémové onemocnění patřící mezi vaskulitidy postihující zejména plíce a ledviny, případně oči a kůži

Wilmsův tumor

nefroblastom, maligní dětský nádor ledvin

železo

Železo je nezbytnou součástí krvetvorby. U pacientů se selháním ledvin je zhoršené příjímání železa ze stravy a ztráty krve při hemodialýze dále prohlubují jeho nedostatek. Hladiny zásob železa jsou proto pravidelně monitorovány a při jeho nedostatku medikamentózně doplňovány, převážně nitrožilní aplikací.