Částečný a plný invalidní důchod

Invalidní důchod je peněžitá nároková dávka sociálního pojištění. Je poskytovaná při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu naplňujícím kritéria částečné (plné) invalidity, což znamená, že klesla schopnost pojištěnce soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 % (66 %) nebo je pojištěnec schopen pracovat jen za zcela mimořádných podmínek.

Pro udělení invalidního důchodu je rozhodující doba účasti na důchodovém pojištění. Tato doba se zjišťuje z období před vznikem plné invalidity, u jedinců nad 28 let potom z posledních 10 let před vznikem invalidity. Potřebná doba účasti na pojištění se vztahuje k věku pojištěnce následovně: pojištěnec do 20 let méně než jeden rok pojištění, od 20 do 22 let jeden rok pojištění, od 22 do 24 let dva roky pojištění, od 24 do 26 let tři roky pojištění, od 26 do 28 let čtyři roky pojištění a u pojištěnců starších 28 let pět roků pojištění.

Jedinou výjimkou je invalidita vzniklá následkem pracovního úrazu nebo v důsledku nemoci z povolání. Zde se potřebná doba pojištění nevyžaduje.

Zaměstnanci podávají žádost u svého zaměstnavatele (pokud provádí nemocenské pojištění všech svých zaměstnanců). Podnikatelé a ostatní případy uplatňují nárok u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Invalidní důchod se poskytuje po dobu trvání částečné či trvalé invalidity. Kompletní znění zákonů upravujících podmínky udělení invalidního důchodu naleznete ZDE.

Průkaz TP/ZTP/ZTP-P

Podle vyhlášky 182/1991 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí jsou zdravotně a tělesně postižení rozděleni do tří kategorií. V závislosti na stupni postižení jim mohou být poskytovány výhody od místních úřadů.

1. skupina: Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP)

 1. nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky
 2. nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto čekání, zejména stání; za osobní projednávání se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placení služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních

Uznává se nemocným či postiženým například při zkrácení jedné dolní končetiny přesahujícím 5 cm, ztuhlosti kolenního nebo kyčelního kloubu nebo při záchvatových onemocněních spojených se ztrátou vědomí dostavující se alespoň několikrát měsíčně.

2. skupina: Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP)

 1. výhody uvedené u skupiny 1
 2. nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
 3. sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 62 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
 4. nárok na bezplatnou tlumočnickou službu z důvodu praktické nebo úplné hluchoty při návštěvě lékaře a vyřizování úřednických záležitostí v rozsahu až 24 hodin ročně

Tyto výhody jsou přiznávány například při funkční ztrátě jedné dolní končetiny, při úplné nebo praktické hluchotě nebo při chronické vadě a nemoci interního charakteru trvale značně ztěžující pohybovou schopnost.

3. skupina: Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P)

 1. výhody uvedené u skupin 1 a 2
 2. nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
 3. u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce
 4. Dále může být držitelům průkazu ZTP a ZTP/P poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky. Při poskytování slevy držitelům průkazu ZTP a ZTP/P se poskytne sleva poloviny vstupného i jejich průvodci.

Žádost pro posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti vyplní ošetřující lékař. Lékař okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) kontroluje správnost a úplnost zdravotnické dokumentace. Tu si OSSZ vyžádá nejpozději do tří pracovních dnů po doručení žádosti. Lékař OSSZ přihlédne i k výsledkům vlastního vyšetření a seznámí posuzovaného s výsledkem. Zároveň jej poučí o dalším možném postupu.

Příspěvky

Vyhláška č. 182/1991 Sb. upravuje též jednorázové a opakované příspěvky. Jsou určeny pro těžce zdravotně postižené občany a občany s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí.

A) Jednorázové peněžité dávky

Na úhradu mimořádných nutných nákladů, které nelze uhradit z běžných příjmů. Patří sem:

 • příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
 • příspěvek na úpravu bytu
 • příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
 • příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na úhradu pojistného
 • příspěvek na individuální dopravu
 • příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči
 • příspěvek na topnou naftu a zakoupení topných těles a dalších spotřebičů
 • příspěvek na zřízení a změnu telefonní účastnické stanice

B) Věcné dávky

Věcné dávky jsou přiznány, pokud si pro nepříznivý zdravotní stav, věk nebo osamělost nemohou občané zabezpečit sami uspokojení běžných životních potřeb. Za tyto věcné dávky se považuje zabezpečení namáhavějších pracovních úkonů nutných k provozu a údržbě domácnosti nebo jejich úhradu, případně poskytnutí předmětů.

C) Opakující se peněžité dávky

 1. příspěvek občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační či jiné pomůcky
 2. příspěvek na zvýšené životní náklady
 3. příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice
 4. příspěvek na úhradu užívání bezbariérového bytu a garáže
 5. příspěvek nevidomým občanům
 6. příspěvek na společné stravování

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme