Při výzkumu kardiovaskulárních nemocí chybí pacienti s onemocněním ledvin

Vysoké procento pacientů s onemocněním ledvin trpí zároveň srdečně-cévními nemocemi a naopak. Nová přehledová studie upozorňuje na závažný fakt, že právě pacienti s chronickým onemocněním ledvin bývají většinou z účasti na klinických studiích zkoumajících léčbu kardiovaskulárních chorob vyloučeni. Tato skutečnost je znepokojující zejména proto, že obě zmíněné choroby představují pro sebe navzájem nezávislý rizikový faktor.

Onemocnění ledvin bývá důvodem pro vyloučení ze studie

Přehledová studie vycházela z výzkumů z celého světa publikovaných mezi lety 2006 a 2014, které zahrnuly alespoň 100 pacientů léčených pro srdeční selhání nebo akutní koronární syndrom (souhrnný název pro stavy vyvolané ischemickou chorobou srdeční, řadíme do něj život ohrožující stavy, jakými jsou např. akutní infarkt myokardu či nestabilní angina pectoris). Jednalo se o celkem 371 studií, kterých se zúčastnilo 590 040 jedinců.

U 212 studií (57,1 %) představovalo onemocnění ledvin kritérium pro vyloučení pacientů ze studie. Pacienti s onemocněním ledvin byli ze studií vyloučeni např. kvůli obavám vyplývajícím z možných dalších přidružených nemocí či použitých způsobů léčby ve studii (např. antikoagulační terapie).

Snížená funkce ledvin nevadí

Tyto obavy by však podle autorů studie mohly být přehnané. Z 60 studií, které braly v úvahu také úroveň funkce ledvin u zkoumaných osob, pouze 38 vyhodnotilo, že funkce ledvin má vliv na konečné výsledky, a z nich pouze pět potvrdilo statisticky významný vliv. U více než poloviny studií byli pacienti s onemocněním ledvin definováni podle jejich sérové hladiny kreatininu, což podle autorů není nejvhodnější a nejpřesnější metoda měření funkce ledvin.

Omezená možnost zkoumat přínosy a rizika nových terapií

V dlouhodobém horizontu se zdá, že strategie vyloučení pacientů s onemocněním ledvin z velkých studií vylučuje možnost zjistit rizika a přínosy zkoumaných terapií pro pacienty s onemocněním ledvin, a tudíž s vyšším rizikem kardiovaskulárních potíží. To by mohlo vést až k situaci, že jim nebude poskytnuta efektivní léčba nebo naopak ke zbytečnému užití terapií, které jsou pro pacienty s onemocněním ledvin méně účinné či rizikovější.

Zdroje:
www.medscape.com/viewarticle/855584
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26618994

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme